preskoči na sadržaj

Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić

 > Natječaji
Natječaji

U Kaštel Štafiliću, 20.01.2022.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 29.06.2021. 

možete pročitati u prilogu 

 

U Kaštel Štafiliću, 7.01.2022.
 

NATJEČAJ - TESTIRANJE KANDIDATA

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radna mjesta po natječaju od 13. i 21.12.2021. godine možete pronaći klikom ovdje ili u prilogu (Sadržaj i način testiranja_natj.13.-21.12.21.pdf)

 

U Kaštel Štafiliću, 21.12.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 13.12.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 13.07.2021.

Obavijest o izboru kandidata po natječaju od 29.06.2021. 

možete pročitati klikom ovdje ili u prilogu 

 

U Kaštel Štafiliću, 9.07.2021.

TESTIRANJE KANDIDATA PO NATJEČAJU od 29.06.2021. 

možete pročitati klikom ovdje ili u prilogu 

Odluku imenovanju o povjerenstva  

možete pročitati klikom ovdje ili u prilogu 
 

 

U Kaštel Štafiliću, 1.07.2021.

Obavijest o izboru kandidat

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 29.06.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 24.06.2021.

TESTIRANJE KANDIDATA PO NATJEČAJU od 14.06.2021. 

 u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 14.06.2021.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 24.04.2021.

Obavijest o izboru kandidat

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 23.03.2021.

NATJEČAJ - TESTIRANJE KANDIDATA

 

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radna mjesta po natječaju od 2.03.2021. godine možete pronaći klikom ovdje ili u prilogu (Sadržaj i način testiranja_natj.2.03.21.pdf)
 

U Kaštel Štafiliću, 1.03.2021.
 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

možete pročitati klikom ovdje ili u prilogu

U Kaštel Štafiliću, 24.06.2020.

Obavijest o izboru kandidat

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

U Kaštel Štafiliću, 10.06.2020.

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja će se održati
15.06.2020. u 12:00 u matičnoj školi u Nehaju,
detalje možete pročitati
ovdje
 

U Kaštel Štafiliću, 5.06.2020.

NATJEČAJ - TESTIRANJE KANDIDATA

 

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radna mjesta po natječaju od 29.05.2020. godine možete pronaći klikom ovdje ili u prilogu (natjecaj literatura.pdf)

 

U Kaštel Štafiliću, 29.05.2020.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 23.01.2020.

Obavijest o izboru kandidat

možete pročitati klikom ovdje  ili u prilogu

 

U Kaštel Štafiliću, 14.01.2020.

NATJEČAJ - TESTIRANJE KANDIDATA

 

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radna mjesta po natječaju od 30.12.2019. godine možete pronaći klikom ovdje ili u prilogu (Sadrzaj_i_nacin_testiranja_kandidata_30.12.19)

 

U Kaštel Štafiliću, 3.01.2020.

ODLUKU 

o imenovanju povjerenstava za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje po raspisanom natječaju a prema Čl. 11 Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata možete otvoriti klikom ovdje ili u prilogu

U Kaštel Štafiliću, 30.12.2019.
 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

možete pročitati klikom ovdje ili u prilogu
 

 

U Kaštel Štafiliću, 30.12.2019.

Obavijest o izboru kandidat

možete pročitati klikom ovdje 
 ili u prilogu
 

U Kaštel Štafiliću, 23.12.2019.

ODGODA TESTIRANJE KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA PREHRANE

 

Pisano testiranje će s održati  30.12.2019. u 9:00 u prostorijama Škole. Detalje možete pročitati klikom ovdje ili u prilogu (Odluka_odgoda testiranja_prehrana.pdf)
 

U Kaštel Štafiliću, 17.12.2019.

NATJEČAJ - TESTIRANJE KANDIDATA

 

Sadržaj i način testiranja, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje za radna mjesta po natječaju od 21.11.2019. godine možete pronaći klikom ovdje ili u prilogu (Natjecaj.pdf)

 

U Kaštel Štafiliću, 10.12.2019.

ODLUKA 

o imenovanju povjerenstava za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje po raspisanom natječaju a prema Čl. 11 Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata 
(Obrazac u prilogu)

 
 
U Kaštel Štafiliću, 21.11.2019.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić - Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta:
 1. Nastavnik (ca) informatike,1 izvršilac, puno radno vrijeme, određeno vrijeme
 2. Nastavnik(ca) strukovnih predmeta poljoprivrede, 1 izvršilac, 15 sati tjedne nastave, određeno vrijeme
 3. Nastavnik (ca) psihologije, 4 sata tjedne nastave, 1 izvršilac,određeno  vrijeme
 4. Nastavnik (ca) engleskog jezika, puno radno vrijeme, 1 izvršilac određeno  vrijeme
 5. Nastavnik (ca) politike i gospodarstva, 1 sat nastave tjedno, 1 izvršilac,neodređeno  vrijeme
 6. Nastavnik (ca) strukovnih predmeta prehrane, 19 sati tjedne nastave,1 izvršilac, određeno  vrijeme
 7. Administrativni djelatnik (ca), puno radno vrijeme, 1 izvršilac,određeno vrijeme
 
Uvjeti:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi. Za radno mjesto pod br.7 srednja stručna sprema općeg ili drugog odgovarajućeg smjera. Kandidati koji pravodobno podnesu prijavu, te ispunjavaju uvjete natječaja, obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. Način procjene, odnosno testiranja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava.
 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja isprave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Navedena dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike.
Napomena:
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu trebaju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima.
Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole: Srednja škola Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić, neposredno ili poštom, uz naznaku „za natječaj“.
U prijavi kandidati su dužni navesti osobne i kontakt podatke te naziv radnog mjesta za koje se natječe.
Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.
 
                                                                                     Ravnateljica:
Marija Kezele, prof.

..............................................................

U Kaštel Štafiliću, 25.07.2018.

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17 i članka 100. Statuta Srednje škole Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Školski odbor Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj dana 18. srpnja 2018. godine raspisuje

 

N    A     T     J     E    Č    A    J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu školske ustanove može biti izabrana osoba koja:

 1. ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u školi, a može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 2. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 3. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

 • Životopis
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • Domovnicu
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je radio kao nastavnik(ca) prije stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima u srednjem školstvu
 • Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova i potvrda ili elektronički zapis HZMO-a)
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. br.121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokazao ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja :https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili šalju preporučenom pošiljkom na adresu:

 • Srednja škola BRAĆA RADIĆ, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“
 • Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 • Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

***************************************************

U Kaštel Štafiliću, 22.03.2018.                                                 

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta:

 1. Nastavnik (ca) informatike, puno radno vrijeme, određeno, do povratka  odsutne  djelatnice 
 2. Nastavnik(ca)  strukovnih predmeta poljoprivrede, 10 sati tjedne nastave, neodređeno vrijeme
 3. Nastavnik (ca) engleskog i talijanskog jezika, 19 sati tjedne nastave, neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.Za radno mjesto kuharice SSS odgovarajućeg smjera. Za radno mjesto spremačice NSS, osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole: Srednja škola BRAĆA RADIĆ, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić                                                                                                              

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
 

                                                                    Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

*******************************************

 

U K.Štafiliću, 17.10.2017.                                                 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta:

 1. Nastavnik (ca) Fizike , 1 izvršitelj,10 sati nastave tjedno, neodređeno radno vrijeme
 2. Nastavnik (ca) Hrvatskog jezika , 1 izvršitelj, 12 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice
 3. Nastavnik (ca) matematike , 1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno,neodređeno radno vrijeme
 4. Nastavnik (ca) engleskog jezika , 1 izvršitelj, 15 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice
 5. Nastavnik politike i gospodarstva i etike, 1 izvršitelj, 7 sati nastave tjedno, određeno vrijeme, do 31.8.2018.g.
 6. Nastavnik strukovnih predmeta prehrane, 1 izvršitelj,10 sati nastave tjedno, neodređeno vrijeme
 7. Nastavnik strukovnih predmeta prehrane, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, do povratka odsutne djelatnice
 8. Odgajatelj (ca) u učeničkom domu, 1 izvršitelj, 15 sati tjedno, neodređeno vrijeme
 9. Kuhar (ica) ,1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, do povratka odsutne djelatnice
 10. Spremačica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno

Uvjeti:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.Za radno mjesto kuharice SSS odgovarajućeg smjera. Za radno mjesto spremačice NSS, osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole : Srednja škola BRAĆA RADIĆ ,Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić                                                                                                              

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
 

                                                                    Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

 

*****************

U K.Štafiliću, 29.05.2017. 
Srednja škola  Braća Radić 
Kaštel Štafilić-Nehaj 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: 

 1. Nastavnik (ca) Fizike- 1 izvršitelj, 10 sati tjedno, neodređeno
 2. Nastavnik (ca) Hrvatskog jezika - 1 izvršitelj, 6 sati nastave tjedno, neodređeno
 3. Nastavnik (ca) Španjolskog jezika - 1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno, neodređeno 
 4. Nastavnik (ca) Biologije i kemije - 1 izvršitelj, 18 sati tjedno, noedređeno 
 5. Nastavnik (ca) strukovnih predmeta Prehrane - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno
 6. Nastavnik (ca) Politike i gospodarstva i Poduzetništva u prehrani - 1 izvršitelj, 7 sati nastave tjedno, neodređeno 
 7. Nastavnik (ca) Kuharstva - 1 izvršitelj, 8 sati nastave tjedno, neodređeno  

Uvjeti: 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: 

 • životopis 
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika) 
 • presliku domovnice 
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci) 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole: Srednja škola Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić 

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati. 


Ravnateljica: Marija Kezele, prof. 

*****************

U K.Štafiliću, 17.03.2017. 
Srednja škola  Braća Radić 
Kaštel Štafilić-Nehaj 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: 

 1. Nastavnik (ca) matematike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno 
 2. Nastavnik (ca) engleskog jezika - 1 izvršitelj, 13 sati nastave tjedno, neodređeno 
 3. Nastavnik (ca) engleskog jezika - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,određeno, do povratka djelatnice na porodiljskom dopustu 
 4. Nastavnik (ca) informatike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno 
 5. Nastavnik (ca) strukovnih predmeta prehrane - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, do povratka odsutne djelatnice 
 6. Odgajatelj (ica) - 1 izvršitelj,nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno), neodređeno 

Uvjeti: 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi 

Za radno mjesto pod br.6. predviđen probni rad u trajanju od 3 mjeseca. 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: 

 • životopis 
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika) 
 • presliku domovnice 
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci) 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole: Srednja škola Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić 

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati. 


Ravnateljica: Marija Kezele, prof. 

*****************

U K.Štafiliću, 3.11.2016.

SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 
Kaštel Štafilić-Nehaj 

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

 1. Domar ložač centarlnog grijanj (m/ž), 1 izvršitelj, puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14)
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
 • dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (izvornik ili ovjerena preslika)
 • presliku domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole (SŠ Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić).

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati.
 

Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

*****************

SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 
Kaštel Štafilić-Nehaj 
Klasa :602 -02 -01-16-02 
Ur.broj:2134-01-03-16-78

K.Štafilić,27.10.2016. 

Na temelju članka 118. Statuta Škole i zaključka Školskog odbora od 14.10.2016., poništava se natječaj za poslove Domara - ložača.
Raspisat će se novi natječaj za navedene poslove.
 

Ravnateljica: Marrija Kezele, prof.

*****************

 

SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 
Kaštel Štafilić-Nehaj 
Klasa :602 -02 -01-16-02 
Ur.broj:2134-01-03-16-78 
PREDMET: ISPRAVAK NATJEČAJA 
 

K.Štafilić,7.9.2016. 

U Natječaju za zasnivanje radnog odnosa za poslove domar-Iožač, objavljenom 3.9.2016. u točki 1.- uvjeti natječaja, umjesto teksta: "Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/10, 50/11)", treba stajati tekst: 
PREMA ZAKONU O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI I PRAVILNIKU O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (NN 88/14) 
Ostale točke ostaju nepromijenjene. 

Ravnateljica: Marrija Kezele, prof.

 

*******************************

U K.Štafiliću, 2.9.2016.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

Domar – ložač (m/ž) , 1 izvršitelj, puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/10, 50/11)
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
 • presliku domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole (SŠ Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić).

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati.
 

Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

*****************

U K.Štafiliću, 6.7.2016.

Natječaj za davanje u zakup školskog prostora (u prilogu)

 

 

 

 

 

 

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
VIRTUALNA KNJIŽNICA 2021/22

Prognoza za Kaštela
 

Globe projekt

Razglednica naše škole

EDIT ICT ŽUPANIJA


Učenička zadruga

Hrvatska danas

E-medica

Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić / Put poljoprivrednika bb, HR-21217 Kaštel Štafilić / ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr / ured@ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr
preskoči na navigaciju