preskoči na sadržaj

Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić

 > Natječaji
Natječaji

U Kaštel Štafiliću, 25.07.2018.

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17 i članka 100. Statuta Srednje škole Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Školski odbor Srednje škole Braća Radić Kaštel Štafilić-Nehaj dana 18. srpnja 2018. godine raspisuje

 

N    A     T     J     E    Č    A    J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu školske ustanove može biti izabrana osoba koja:

 1. ima završen odgovarajući studij za obavljanje poslova nastavnika ili stručnog suradnika u školi, a može biti sveučilišni diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 2. koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 3. ima najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 (pet) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici):

 • Životopis
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • Domovnicu
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je radio kao nastavnik(ca) prije stupanja na snagu Pravilnika o stručnim ispitima u srednjem školstvu
 • Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova i potvrda ili elektronički zapis HZMO-a)
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N. br.121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokazao ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja :https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili šalju preporučenom pošiljkom na adresu:

 • Srednja škola BRAĆA RADIĆ, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“
 • Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 • Na natječaj se ravnopravno prijavljuju osobe oba spola.
 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijave.

***************************************************

U Kaštel Štafiliću, 22.03.2018.                                                 

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta:

 1. Nastavnik (ca) informatike, puno radno vrijeme, određeno, do povratka  odsutne  djelatnice 
 2. Nastavnik(ca)  strukovnih predmeta poljoprivrede, 10 sati tjedne nastave, neodređeno vrijeme
 3. Nastavnik (ca) engleskog i talijanskog jezika, 19 sati tjedne nastave, neodređeno vrijeme

Uvjeti:

Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.Za radno mjesto kuharice SSS odgovarajućeg smjera. Za radno mjesto spremačice NSS, osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole: Srednja škola BRAĆA RADIĆ, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić                                                                                                              

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
 

                                                                    Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

*******************************************

 

U K.Štafiliću, 17.10.2017.                                                 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta:

 1. Nastavnik (ca) Fizike , 1 izvršitelj,10 sati nastave tjedno, neodređeno radno vrijeme
 2. Nastavnik (ca) Hrvatskog jezika , 1 izvršitelj, 12 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice
 3. Nastavnik (ca) matematike , 1 izvršitelj, 4 sata nastave tjedno,neodređeno radno vrijeme
 4. Nastavnik (ca) engleskog jezika , 1 izvršitelj, 15 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka odsutne djelatnice
 5. Nastavnik politike i gospodarstva i etike, 1 izvršitelj, 7 sati nastave tjedno, određeno vrijeme, do 31.8.2018.g.
 6. Nastavnik strukovnih predmeta prehrane, 1 izvršitelj,10 sati nastave tjedno, neodređeno vrijeme
 7. Nastavnik strukovnih predmeta prehrane, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, do povratka odsutne djelatnice
 8. Odgajatelj (ca) u učeničkom domu, 1 izvršitelj, 15 sati tjedno, neodređeno vrijeme
 9. Kuhar (ica) ,1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, do povratka odsutne djelatnice
 10. Spremačica, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno

Uvjeti:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.Za radno mjesto kuharice SSS odgovarajućeg smjera. Za radno mjesto spremačice NSS, osnovna škola

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • potvrdu o nekažnjavanju

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole : Srednja škola BRAĆA RADIĆ ,Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić                                                                                                              

Nepotpune prijave i prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
 

                                                                    Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

 

*****************

U K.Štafiliću, 29.05.2017. 
Srednja škola  Braća Radić 
Kaštel Štafilić-Nehaj 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: 

 1. Nastavnik (ca) Fizike- 1 izvršitelj, 10 sati tjedno, neodređeno
 2. Nastavnik (ca) Hrvatskog jezika - 1 izvršitelj, 6 sati nastave tjedno, neodređeno
 3. Nastavnik (ca) Španjolskog jezika - 1 izvršitelj, 2 sata nastave tjedno, neodređeno 
 4. Nastavnik (ca) Biologije i kemije - 1 izvršitelj, 18 sati tjedno, noedređeno 
 5. Nastavnik (ca) strukovnih predmeta Prehrane - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno
 6. Nastavnik (ca) Politike i gospodarstva i Poduzetništva u prehrani - 1 izvršitelj, 7 sati nastave tjedno, neodređeno 
 7. Nastavnik (ca) Kuharstva - 1 izvršitelj, 8 sati nastave tjedno, neodređeno  

Uvjeti: 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: 

 • životopis 
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika) 
 • presliku domovnice 
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci) 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole: Srednja škola Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić 

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati. 


Ravnateljica: Marija Kezele, prof. 

*****************

U K.Štafiliću, 17.03.2017. 
Srednja škola  Braća Radić 
Kaštel Štafilić-Nehaj 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnih mjesta: 

 1. Nastavnik (ca) matematike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno 
 2. Nastavnik (ca) engleskog jezika - 1 izvršitelj, 13 sati nastave tjedno, neodređeno 
 3. Nastavnik (ca) engleskog jezika - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme,određeno, do povratka djelatnice na porodiljskom dopustu 
 4. Nastavnik (ca) informatike - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, neodređeno 
 5. Nastavnik (ca) strukovnih predmeta prehrane - 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, određeno, do povratka odsutne djelatnice 
 6. Odgajatelj (ica) - 1 izvršitelj,nepuno radno vrijeme (32 sata tjedno), neodređeno 

Uvjeti: 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi 

Za radno mjesto pod br.6. predviđen probni rad u trajanju od 3 mjeseca. 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: 

 • životopis 
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika) 
 • presliku domovnice 
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci) 

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole: Srednja škola Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić 

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati. 


Ravnateljica: Marija Kezele, prof. 

*****************

U K.Štafiliću, 3.11.2016.

SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 
Kaštel Štafilić-Nehaj 

 

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

 1. Domar ložač centarlnog grijanj (m/ž), 1 izvršitelj, puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14)
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
 • dokaz o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja (izvornik ili ovjerena preslika)
 • presliku domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole (SŠ Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić).

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati.
 

Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

*****************

SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 
Kaštel Štafilić-Nehaj 
Klasa :602 -02 -01-16-02 
Ur.broj:2134-01-03-16-78

K.Štafilić,27.10.2016. 

Na temelju članka 118. Statuta Škole i zaključka Školskog odbora od 14.10.2016., poništava se natječaj za poslove Domara - ložača.
Raspisat će se novi natječaj za navedene poslove.
 

Ravnateljica: Marrija Kezele, prof.

*****************

 

SREDNJA ŠKOLA BRAĆA RADIĆ 
Kaštel Štafilić-Nehaj 
Klasa :602 -02 -01-16-02 
Ur.broj:2134-01-03-16-78 
PREDMET: ISPRAVAK NATJEČAJA 
 

K.Štafilić,7.9.2016. 

U Natječaju za zasnivanje radnog odnosa za poslove domar-Iožač, objavljenom 3.9.2016. u točki 1.- uvjeti natječaja, umjesto teksta: "Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/10, 50/11)", treba stajati tekst: 
PREMA ZAKONU O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI I PRAVILNIKU O POSLOVIMA UPRAVLJANJA I RUKOVANJA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA (NN 88/14) 
Ostale točke ostaju nepromijenjene. 

Ravnateljica: Marrija Kezele, prof.

 

*******************************

U K.Štafiliću, 2.9.2016.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Srednja škola Braća Radić, Kaštel Štafilić-Nehaj, Put poljoprivrednika 5, raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

Domar – ložač (m/ž) , 1 izvršitelj, puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti:
Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/10, 50/11)
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika)
 • presliku domovnice
 • potvrdu o nekažnjavanju (u izvorniku, ne stariju od 6 mjeseci)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na adresu Škole (SŠ Braća Radić, Put poljoprivrednika 5, 21217 Kaštel Štafilić).

Nepotpune prijave, prijave pristigle izvan roka i prijave koje nemaju dokumente tražene u izvorniku neće se razmatrati.
 

Ravnateljica:  Marija Kezele, prof.

*****************

U K.Štafiliću, 6.7.2016.

Natječaj za davanje u zakup školskog prostora (u prilogu)

 

 

 

 

 

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Prognoza za Kaštela
Oglasna ploča
 

Razglednica naše škole

EDIT ICT ŽUPANIJA

Učenička zadruga

Hrvatska danas

 


Specijalna pošiljka za 4.g :-)

Globe projekt

E-medica

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola "Braća Radić" Kaštel Štafilić / Put poljoprivrednika bb, HR-21217 Kaštel Štafilić / ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr / ured@ss-bracaradic-kastelstafilicnehaj.skole.hr
preskoči na navigaciju